,

1000 names of Goddess Durga – Devi Parvati


Goddess Parvati is the powerhouse of purity and the destroyer of evil.

1000 names of Goddess Durga, Parvati, Uma, Ambika or Maa Kali

One thousand and eight names to be precise.

Art by scorpy-roy on DeviantArt

(There are one thousand and eight names to be precise)

(1) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha, Mahayogeshvareshvari,- Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

(2) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi, Avyaya, Shuddha, Devatma, Sarvaga,

(3) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala, Mahamaheshvari, Satya, Mahadevi, Niranjana, Kashtha.

(4) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya, Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

(5) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya, Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

(6) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi, Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa, Pradhana-Purusheshva- ri.

(7) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri, Sarvvabhut- eshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava, Samsara- pota, Durvara.

(8) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini, Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

(9) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi, Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

(10) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta, Maheshvari, Nitya, Shashvati.

(11) Pradhanapurushatita, Pradhanapurushatmika, Purana, Chinmayi, Adipurusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Mahapurushasamjnita, Janmamrity- ujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

(12) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu-Praveshinin, Kshetrajnashakti, Avyaktalaksha- na, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha, Mahamayasamutpan- na, Tamasi.

(13) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta,
Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

(14) Nityaprasavadharmini, Sargapralayanirmukta,
Srishtist- hityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha,
Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

(15) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa, Sarvvaisharyasamannit- a, Vishvarupa, Mahagarbha,
Vishveshechhanuvart- ini, Mahlyasi, Brahmayoni.

(16) Mahalakshmisamudbhava, Mahavimana-Madhyastha, Mahanidra, Atmahetuka, Sarvva-Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki, Anantarupa, Anantastha.

(17) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita, Brahmajanma- , Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika, Brahme- shavishnujanani, Brahmasamshraya.

(18) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini. Vairagyaishvaryad- harmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni, Svayambhuti.

(19) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani, Shankararddhasharirin- i, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika,
Maheshvara-Samutpanna.

(- 20) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya, Nitamuditamanasa,- Brahmendro-Pendranmita, Shankarechhanuvartini, Ishvarar- ddhasanagata, Maheshvarapativrata, Sakridvibhata,
Sarvvartisamudra- parishoshini.

(21) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya, Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

(22) Lakshmi, Shri, Anantavakshahsthalasthita, Sarojanilaya, Ganga, Yoganidra, Asurardini Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

(23) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika, Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

Also Read :  Devi Kamala Mantras For Prayers and Getting Her Blessings

(24) Guhyavidya, Atmavidya, Dharmavidya,Atmabhavita, Svaha, Vishvambhara, Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

(25) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya, Vibhavati, Soumya, Bhogini.

(26) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Parameshthini, Trailokyasundari- , Ramya, Sundari, Kamacharini.

(27) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala, Papahara, Vichitramukutangada, Kanta, Chitrambaradhara, Divyabharana-Bhushita.

(28) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri, Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

(29) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita, Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

(30) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi, Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti- Prabhanjani.

(31) Karshani, Ratri, Tridashartivinashini, Vahurupa, Virupa, Surupa, Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

(32) Nirguna, Nityavibhava, Nihsara, Nirapatrapa, Tapasvini, Samagiti, Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

(33) Manendrarinipatini, Sarvvatishayini, Vidya, Sarvvasiddhipradyini, Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini, Akalanka, Niradhara.

(34) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati, Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

(35) Vinayapriya, Jvalamalasahasradhya, Devadevi, Manomayi, Mahabhagavati, Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

(36) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya,Jaratita, Vedantavishaya, Gati, Dakshina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

(37) Yoganmaya, Vibhagajna, Mahamoha, Gariyasi, Sandhya, Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

(38) Prajna, Chiti, Samvit, Mahabhogindra-Shayini, Vikriti, Shankari, Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

(39) Devasena, Guhapriya, Maharatri, Shivananda, Shachi, Duhsvapnanashini, Ijya, Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

(40) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta, Havyavahantaragadi, Havyavahasa-Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata, Janmamrityujaratiga.-

(41) Vuddhi, Mahavuddhimati, Purushantaravasini, Tarasvini, Samadhistha, Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata, Sarvvabhu- tahridisthita, Samsaratarini.

(42) Sattvashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya, Jaganmurti, Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapododbhava.-

(43) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha, Sarvvapratyayasakshi- ni, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

(44) Sativashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya, Jaganmurti, Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapadodbhava.-

(45) Chakrahasta, Viochitrangi, Sragvini, Padmadharini, Paravaravidhanajn- a, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut, Vidyujjihva, Jitashrama.

(46) Vidyamayi, Sahaasrakshi, Sahasravadanatmaja, Sahasrarashmi, Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta, Padmavodhika.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi, Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi, Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

(48) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini, Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

(49) Brahmakala, Vishnushivagraja, Paragati, Kshobhika, Bandhika, Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

(50) Brahmashri, Brahmahridaya, Vyomashakti, Kriyashakti, Jamashakti, Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

Also Read :  Interesting Stories Behind Goddess Kali's tongue

(51) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala, Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

(52) Guhyatita, Guharani, Prakriya, Yogamata, Ganga, Vishveshareshvari, Kapila, Akapila, Kanta, Kamalabha.

(53) Kalantara, Punya, Pushkarini, Bhoktri, Puranadarapurahsara, Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

(54) Paramarthavigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manojava, Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

(55) Vedamata, Vedavidyaprakashini, Yogeshvareshvari, Mata, Mahashakti, Manomayi, , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

(56) Kinnari, Surabhi, Vidya, Nandini, Nandivallabha, Bharati, Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

(57) Kameshvareshvari, Achintya, Anantavibhava, Bhulekha, Kanakaprabha, Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini, Trivikramapadodbh- uta.

(58) Dhanushpani, Shivodaya, Sudurlabla, Dhanadhyaksha, Dhanya, Pingalalochana, Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

(59) Adya, Hritamalodbhuta, Gomata, Ranapriya, Satkriya, Girisha, Shuddhi, Nityapushta, Nirantara, Durga.

(60) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna, Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

(61) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana, Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

(62) Suryamata, Drishadvati, Mahendrabhagini, Soumya, Varenya, Varadayika, Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

(63) Vachya, Amareshvari, Vandhya, Durjjaya, Duratikrama, Kalaratri, Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

(64) Jaganmata, Bhaktamangaladayini, Karala, Pingalakara, Kamabheda, Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

(65) Padmini, Sankhya, Samkhyayogapravartika, Chaitra, Samvatsararuda, Jagatsampurani, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

(66) Kamburgriva, Kalipriya, Khagadhvaja, Khagaruda, Varahi, Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

(67) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha, Sarvvavijnanday- ini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama,
Nishtha, Drishti.

(68) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati, Vishvamareshvasresha- na, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

(69) Lohitasarpamala, Bhisani, Naramalini, Anantashayana, Ananta, Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara, Ambika.

(- 70) Sankarshanasamutpatti, Padasamshrava, Mahajvala, Mahabhuti, Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri, Dharmakamarthamokshada.

(- 71) Bhrumadhyanilaya, Purva, Puranapurusharani, Mahavibhutida, Madhya, Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha, Asthadasha- bhuja.

(72) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita, Vairagya- jnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara, Shvashvata- sthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

(73) Asheshadevatamurti, Devatavaradevata, Ganambika, Giriputri, Nishumbhavinipatini,- Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava, Anantavarna.

(74) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri, Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

(75) Govyapriya, Gouni, Ganeshvaranamaskrita, Satyabhama, Satyasandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya, Samkhyayogasamudbhava.-

(76) Asamkhyeya, Aprameyakhya, Shunya, Suddakulodbhava, Vindunadasamut- patti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga, Bhedarahita, Manojna.

(77) Madhusudani, Mahashri, Shrisamutapatti, Tamohparepratishthita, Tritattv- amata, Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita, Malatita, Nirvikara.

(78) Nirashraya, Shivakhya, Chittanilaya, Kashyapi, Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni, Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

Also Read :  All You Need To Know About Coolest Hindu Festival - Maha Shivaratri

(79) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita, Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

(80) Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini, Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu, Amritasvada.

(81) Puruhuta, Purushtuta, Ashouchya, Bhinnavishaya, Hiranyarajatapri- ya, Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita, Vibhrajama- na, Durjneya.

(82) Jyotishtomafalaprada, Mahnidrasamudbhyuti, Anidra, Satyadevata, Dirgha, Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini, Lakshyadishakt- ijanani.

(83) Shaktichakrapravartika, Trishaktijanani, Janya, Shadurmiparivarjita, Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika, Sankarshini- , Jagaddhatri, Kamayoni.

(84) Kiritini, Aindri, Trailokyanamita, Vaishnavi, Parameshvari, Pradyumnadayita, Datri, Yugmadrishti, Trilochana, Madotkata.

(85) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra, Vindhyaparvatavas- ini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini, Chanurahantr- itanaya, Nitijna.

(86) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini, Virabhadr- apraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava, Vidyanadhar- anirakriti.

(87) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika, Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

(88) Karishini, Vani, Vinavadanatatpara, Sevita, Sevika, Sevya, Garudatmati, Arundhati, Hiranyakshi.

(89) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara, Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Shrifala.

(90) Shrimati, Shrisha, Shrinivasa, Shivapriya, Shridhari, Shrikari, Kalya, Shridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

(91) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika, Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

(92) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih, Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

(93) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudi, Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

(94) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya, Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya, Harshavardhini, Pratyakshadevata.

(95) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya, Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shishtashishtaprap- ujita.

(96) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata, Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

(97) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala, Dharm- ajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri, Dharmik- amangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

(98) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva, Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

(100) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti, Amurtika, Parameshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.

source

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.